کد خبر: ۲۲۴۱۰
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
داود خاني معاون سازمان خصوصي سازي از نزديكي بھ زمان اتمام پرداخت سود سھام عدالت كليھ مشمولان سھام عدالت خبر داد.
بنا به گزارش شروع آنلاین به نقل از روابط عمومي‌سازمان خصوصي سازي داود خاني عضو ھيئت عامل و معاون اين سازمان اظھار داشت: پرداخت سود مشمولين سھام عدالت کھ از چند ماه قبل آغاز شده است کماکان با نظم و برنامھ مشخص در حال انجام است و آخرين گروه از مشمولان (گروه بيستم) کھ شامل بازنشستگان کشوري و لشکري و تامين اجتماعي و شاغلين دستگاه ھاي اجرايي بوده‌اند نيز بھ تدريج در حال دريافت سود خود مي‌باشند. خاني گفت: از مجموع بانکھاي ٣۵ گانھ اي کھ عمليات واريز سود مشمولين سھام عدالت از جملھ گروه آخر از مشمولين را عھده دار بودند, تا کنون بالغ بر ٢٨ بانک با مشمولين تسويھ حساب نموده‌اند و کار واريز سود بھ حساب باقي بانک ھا جھت تسويھ مانده سود سھام عدالت توسط آنھا با مشمولان طي چند روز كاري آينده خاتمھ خواھد يافت و بدين ترتيب تمامي‌مشمولان بھ صورت يک نوبت کامل سود مطالبات سھام عدالت خود را كھ ناشي از عملكرد سالي مالي ٩٥ شركتھاي سرمايھ پذير مي‌باشد را دريافت نموده‌اند. خاني يادآور شد اشخاصي کھ طي دو الي سھ ماه گذشتھ شماره شبا بانکي مربوط بھ خود را بھ سامانھ سھام عدالت اعلام نموده‌اند و تاييد دريافت کرده‌اند نيز مي‌توانند از ارديبھشت ماه بھ صورت يکجا سود سھام خود را دريافت کنند و اين گروه از مشمولان مي‌بايستي منتظر باشند کھ در اين خصوص اطلاع رساني مناسب ھم از طريق سايت سھام عدالت و ساير منابع رسمي‌کشور اعلان خواھد شد. ايشان ھمچنين اقدامات ثبت نام, ثبت شبا بانکي و عمليات مالي وصول مانده بدھي و دريافت سودھا توسط مردم نظير واريز سود بھ حساب بالغ بر ٣٨ ميليون نفر از مشمولين را از قابل توجھ‌ترين خدمات دولت الکترونيک برشمرد کھ نشانگر پيش بيني دقيق و برنامھ ريزي شايستھ سازمان خصوصي سازي در اجراي اين طرح مھم و ملي از طريق سامانھ تعاملي سھام عدالت و مرکز پشتيباني و پاسخگويي تلفني مشمولان و در راستاي تکريم حقوق شھروندي مردم عزيز بوده است. بنابر اين گزارش داود خاني در پايان افزود : چنانچھ مشمولان عزيز ھنوز موفق بھ ثبت و وارد كردن شماره شبا بانكي خود در سامانھ سھام عدالت نگرديده‌اند از ھم اكنون مي‌توانند با ثبت شماره شبا بانكي خود در سامانھ ، پس از راستي ازمايي و تاييد شماره شبا بانكي توسط بانكھاي عامل مي‌توانند از سود سھام عدالت بھره مند گردند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: